Główna idea projektu „Childrens Art  Factory – dziecięca fabryka sztuki  opiera się na działaniach praktycznych ,które  stanowią  pretekst do wprowadzenia języka angielskiego jako nośnika treści oraz kanału komunikacji pomiędzy uczestnikami zajęć . Działania w projekcie nakierowane są na stopniowe odkrywanie świata  ujętego poprzez pryzmat działań artystycznych i twórczych . Skorelowanie treści  z programem nauczania na tym etapie edukacyjnym pomaga uczniom w utrwaleniu wiadomości oraz wykorzystaniu ich w praktyce.

 Wykorzystanie medium sztuki( drama,ruch, autoprezentacja, działania twórcze )i stworzenie dzieciom możliwości doświadczania i poznawania świata poprzez spotkanie z drugim językiem i inną kulturą w formie zabawy i przygody wychodzi na przeciw oczekiwaniom i potrzebom uczestników projektu ( 8-10 lat) . Charakter działań uwzględnia dziecięce potrzeby i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność, wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Dużo treści  przekazano  w formie gier ruchowych ,słownych i planszowych.

 

Utworzone  prac e plastyczne /graficzne  odpowiedzi na zadany temat  ,  wymaga  zrozumienia kontekstu oraz instrukcji jej wykonania, a rezultaty tych działań  stanowią integralną cześć  dalszych aktywności edukacyjnych. Część zajęć została zrealizowana z udziałem osób z zewnątrz (  z wolontariuszami z programu AIESEC , uczestnikami projektu Erasmus+ , wolontariuszami z fundacji Euroweek).Ponadto uczniowie brali udział w obozie językowym Euroweek , w plenerze malarskim w skansenie w Chorzowie oraz w projekcie Dreams and Teams.

 

GALERIA ZDJĘĆ