Przygotowując rozkłady materiałów z języków obcych na nowy rok szkolny 2019/2020 nauczyciele włączyli do nich więcej ćwiczeń i zadań nakierowanych na:

  • Przetwarzanie informacji
  • Tworzenie związków przyczynowo-skutkowych
  • Znajdowanie nowych, kreatywnych rozwiązań
  • Rozwiązywanie problemów, konfliktów
  • Planowanie i realizowanie swoich celów

Zwłaszcza w klasach młodszych, gdzie zabawni bohaterowie wybranych podręczników prowadzą uczniów przez kolejne partie materiału- można było częściej wykorzystać podstawowe narzędzia TOC, czyli budowania i stosowania Gałęzi Logicznej, Chmurki oraz Drzewka Ambitnego Celu. Sytuacje, w których postacie rozwiązują różne problemy i podejmują wspólne wyzwania pomogły uczniom zaangażować się i identyfikować z tworzonymi scenami.

W realizacji programów nauczania wszystkich klas duża wagę przykładano do edukacji społecznej. Wplatano w materiał dydaktyczny historyjki oparte są na wartościach prospołecznych, zwłaszcza na niesieniu pomocy osobom w potrzebie. Służyły temu celowi również realizowane projekty edukacji europejskie- działania ujęte w harmonogram realizowanych projektów oraz mini- projekty realizowane w ramach lekcji lub poza lekcjami (o kraju, krajach partnerskich, ciekawych miejscach , naukowcach, sztuce, zdrowej żywności, ochronie środowiska)

W  ramach lekcji języków obcych realizowane były projekty (jednoprzedmiotowe) lub w ramach kilku przedmiotów (międzyprzedmiotowe), które w znaczący sposób rozwijały samodzielność ucznia, jego przedsiębiorczość i innowacyjność, wspierały integrację grup oraz uczyły współpracy i komunikacji. Wykonując projekty międzyprzedmiotowe, czy choćby wykorzystując informacje z innych dziedzin nauki w dyskusji, wypracowaniu itp., uczniowie mieli okazję zademonstrować i pogłębić swoje indywidualne zainteresowania. Mieli okazję do wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, formułowania logicznych opinii i wniosków, poszukiwanie i porządkowanie informacji, twórczego rozwiązywania problemów, co przyczyniło się do rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych i rozwoju samodzielności. Byli zachęcani do stosowania podobnych strategii do zdobywania i zapamiętywania wiadomości z różnych przedmiotów, by ułatwić im przyswajanie przedmiotów postrzeganych jako trudne lub mniej interesujące. W efekcie może to przyczynić się do wzrostu poziomu zarówno ich motywacji, jak i niezależności.

Aby skuteczniej uczyć krytycznego myślenia wprowadzono dla klasy szóstej podręcznik języka angielskiego „Starland”. Zawiera on liczne ćwiczenia oznaczone etykietą „Think” rozwijające tą umiejętność. Szereg ćwiczeń podręcznika rozwija także  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dla wyszukiwania i korzystania z informacji.

Zaletą „Starland” jest nacisk na komunikację (m.in. w sekcji Everyday English) oraz systematyczny rozwój strategii uczenia się (np. w sekcji Study skills). Podręcznik zachęca ucznia do wyznaczania sobie osiągalnych celów i pomaga wykształcać samoocenę. Rozwojowi samodzielności sprzyjają również objaśnienia gramatyki w języku polskim w zeszycie ćwiczeń. Ponadto Starland ułatwia integrację zajęć języka angielskiego z wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na innych przedmiotach (sekcja Across the Curriculum) oraz zaznajamianie z kulturą i obyczajami różnych krajów, w tym anglojęzycznych (Culture Corner).

Metoda sokratejska stosowana była również na innych przedmiotach oraz na zajęciach z wychowawcami. Poruszano problemy społeczne ( np. tolerancja), prozdrowotne ( np. mechanizmy uzależnień), ochrona środowiska (potrzeba aktywności proekologicznej). Stosowano głównie technikę m a j e u t y k i- wydobywanie z rozmówcy za pomocą stawianych mu kolejnych pytań tej wiedzy, której on sobie nie uświadamiał.