Wstęp

Sztuki wizualne , oprócz komunikacji werbalnej, są jednym z czołowych środków komunikacji we współczesnym  multimedialnym  społeczeństwie. Wszechobecność  i uniwersalność przekazu w postaci obrazów , piktogramów, fotografii i filmu  bez wątpienia predysponuje je jako  środki  do wykorzystania jako nośników    przydatnych  w nauce języka angielskiego , który będąc współczesnym lingua franca , możemy śmiało  nazwać językiem globalnym . Obecnie ponad 350 milionów ludzi używa go jako pierwszego języka ,a przewiduje się , że do roku 2050 połowa ludzkości będzie mniej lub bardziej biegła w komunikowaniu się nim. Jest to język zarówno  współczesnego handlu, polityki i dyplomacji , jak i sztuki , kultury oraz szeroko rozumianego przemysłu rozrywkowego. Nierozerwalność języka i kultury jest najlepszym sposobem poznania odmiennych społeczeństw , uczy otwartości i tolerancji , wzbogaca ogólną wiedzę o świecie oraz mechanizmów nim rządzących.

Sztuka przez wieki  była postrzegana jako nośnik niepodważalnej  wiedzy. We współczesny świecie to się zmieniło – kwestionowanie i podważenie, pytanie dlaczego i po co stało się częścią naszej natury. Być może nastawienie na finalny produkt przesłoniło nam to co jest w sztuce najważniejsze – procesu osobistego poznania , ujawniania własnej ekspresji i kreatywności. Sztuki przedstawiające i performatywne  są najlepszym instrumentem wzmacniającym i rozwijającym  pomysłowość  uczniów , czynią ich otwartymi  na eksperymentowanie , służą poznaniu  świata jak i samego siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości.

Holistycze podejście do edukacji ma na celu rozwijanie w uczniach  zróżnicowanych postaw, kreatywnego i krytycznego myślenia,  tworzonych w atmosferze otwartości i współpracy z innymi uczestnikami zajęć, a dodatkowo ma  poszerzać  ten  proces o czynniki zewnętrzne poprzez wychodzenie z  przestrzeni środowiska szkolnego (udział w plenerach,  warsztatach muzealnych i wydarzeniach kulturalnych) .  

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oraz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie , postanowiłam stworzyć  międzyprzedmiotową innowację łączącą w sobie naukę sztuk plastycznych poprzez doskonalenie umiejętności językowych bazując na metodzie CLIL – zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Charakterystyka i główne założenia programu
 3. Grupa docelowa objęta innowacją oraz termin realizacji
 4. Rodzaj innowacji i warunki realizacji
 5. Cele innowacji:
 6. Cele ogólne
 7. Cele szczegółowe
 8. Cele wychowawcze
 9. Procedury osiągnięcia celów
 10. Metody pracy
 11. Formy pracy
 12. Środki dydaktyczne
 13. Tematyka i treści nauczania:
 14. Moduły tematyczne i treści przewidziane do realizacji
 15. Ocena przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów
 16. Ewaluacja innowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Charakterystyka i główne założenia programu

Innowację „Discover an artist in you! – odkryj w sobie artystę!” opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ( Dz. U. z 2017, poz. 356 ) odnośnie nauczania plastyki i języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego,  metodę nauczania dwujęzycznego CLIL           ( zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe) oraz elementy ITC.

Zintegrowanie nauczania sztuk plastycznych i języka obcego ma w swoim zamierzeniu wpłynąć na włączenie w sposób naturalny języka obcego jako środka komunikacji między uczestnikami zajęć. Włączenie elementów grywalizacji w postaci interaktywnych quizów, tematycznych gier planszowych, nauki poza klasą ( lekcje i warsztaty muzealne, mobilna nauka języka angielskiego na platformie instaling.pl), zadań projektowych (włączenie platformy edmodo.com jako komunikatora i narzędzia pomocnego w koordynacji projektu, działania w projekcie eTwinnig pozwalającego na kontakt z rówieśnikami z innych krajów, przystąpienie do programu edukacyjnego Filmoteka szkolna.Akcja!)  czy  twórcze  zadania grupowe i indywidualne opracowywane  na lekcjach  będą  narzędziami realizacji celów  innowacji .

 Zastosowanie wiedzy w praktyce poprzez realizację różnorodnych zadań plastycznych , promowanie wśród uczniów  udziału w konkursach artystycznych , wykazanie korelacji między wiedzą  z zakresu kultury i sztuki, a wiedzą  z zakresu przyrody, matematyki, literatury czy historii wpłyną na poszerzenie światopoglądu uczniów, wzrost motywacji do nauki jako środka do poznania świata i swojej w nim roli oraz wzrostu własnej wartości.

 

 1. Grupa docelowa objęta innowacją oraz termin realizacji

Innowacja prowadzona będzie w klasie VII w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie. Poziom nauczania językowego jest dostosowany do posiadanego przez uczniów na tym etapie edukacyjnym.

 

 1. Rodzaj innowacji i warunki realizacji

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna , która odbywać się będzie na lekcjach plastyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo oraz w systemie blended learning na platformach edukacyjnych.  Rezygnacja z podręcznika do nauki przedmiotu wymaga od nauczyciela samodzielnego przygotowywania materiałów do zajęć.

 1. Cele innowacji:
 2. cele ogólne
 3. cele szczegółowe
 4. cele wychowawcze

Cele ogólne:

 • Stwarzanie okazji do spontanicznej i nieskrępowanej komunikacji w języku obcym podczas realizacji projektów
 • Odkrywanie znaczeń i wzorców kulturowych przekazywanych poprzez różne formy wypowiedzi artystycznej
 • Uatrakcyjnienie sposobu nauczania poprzez działania twórcze i performatywne
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego poprzez praktyczne wykorzystanie go w autentycznej sytuacji
 • Stosowanie różnorodnych technik plastycznych nastawionych na proces twórczy
 • Wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałości o estetykę
 • Propagowanie idei tolerancji i poszanowania dla odmiennych kultur
 • Nabywanie umiejętności wyszukiwania , selekcji i opracowania materiałów
 • Nabywanie umiejętności pracy w grupie ,organizacji i planowania pracy

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje i opisuje dzieła sztuki charakterystyczne dla danego stylu i epoki
 • Uczeń posługuje się słownictwem z poruszanymi zagadnieniami na zajęciach po polsku i angielsku
 • Uczeń tworzy prace i projekty artystyczne samodzielnie lub w grupach zadaniowych
 • Uczeń posługuje się różnorodnymi narzędziami ICT w celu realizacji zadań projektowych
 • Uczeń zna i posługuje się różnorodnymi technikami i materiałami plastycznymi
 • Usprawnienie motoryki małej

 

Cele wychowawcze :

 • Kształtowanie postaw społecznych i współdziałania w grupie
 • Kształtowanie właściwych postaw – tolerancji i otwartości wobec innych kultur
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i grupę realizującą projekt
 • Kształtowanie systematyczności, pracowitości i kończenia rozpoczętych projektów
 • Ćwiczenie uważności i obserwacji świata

 

 

 1. Procedury osiągnięcia celów:
 2. metody pracy:
 • metoda CLIL - zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe oparta na taksonomii Blooma
 • metody aktywizujące : metoda pracy projektem , quizy, konkursy, rozmowy dydaktyczne, grywalizacja,
 • metoda zajęć praktycznych
 • metoda blended learning
 • metody ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) , audiowizualne

 

 1. formy pracy :
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach

 

 1. środki dydaktyczne:
 • Środki wizualne: karty obrazkowe, pomoce językowe, zdjęcia, albumy, instrukcje, zestawy słówek, diagramy , teksty, prezentacje multimedialne
 • Środki słuchowe i słuchowo-wzrokowe: nagrania audio, filmy edukacyjne, animacje, aplikacje, programy graficzne, platformy edukacyjne, wideoklipy

 

 1. Tematyka i treści nauczania

Treści zawarte w niniejszej innowacji utworzone są w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych wychowanie przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz U. z 2017r, poz. 356) odnośnie nauczania plastyki i języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Tematyka oraz stopień trudności zadań dostosowany jest do poziomu i możliwości grupy.

 

L.p.

Moduł tematyczny

Treści

Terminy

1.

Zajęcia wprowadzające i organizacyjne  

 

Hello everybody!

Zajęcia integracyjne – zabawy integracyjne  „poznajmy się” i ucząca współdziałania w grupie

Przekazanie zasad oceniania, udziału w projektach , konkursach i na platformach edukacyjnych

Projektowanie i wykonanie plakatu promującego lekcje plastyki w szkole – zadanie w grupach

Wrzesień

2.

Wprowadzenie do świata sztuki .

 

Welcome to the Art World

Uporządkowanie wiedzy o najważniejszych stylach i epokach –tworzenie linii czasu z opisów i reprodukcji dzieł .

Zadanie integracyjne- malowanie tłustymi pastelami na podstawie odwzorowywania reprodukcji powszechnie znanych obrazów. Tworzenie z nich animacji.

 

Październik

3.

Budowanie podwalin pod udane dzieło sztuki

Buiding blocks of successful work of art

Przypomnienie pojęć z zakresu podziału sztuk plastycznych oraz środków artystycznego wyrazu : linia, plama ,kreska, kontur , światłocień, kompozycja, perspektywa, barwa

 

 

Tworzenie książeczki  elektronicznej z dokumentacją poszczególnych realizacji do wyżej wymienionych zagadnień – zadanie projektowe

 

Warsztaty  zdobienia bombek

 

Listopad – styczeń

4.

Odkrywanie świata poprzez twórczość artystów XX i XXI w. Klasyczne i nowe media.

 

Discovering the world through the works of 20th and 21th century artists. Classical and new media

 

 

Tworzenie prac inspirowanych czołowymi przedstawicielami sztuki XX i XXw.

Wykorzystanie klasycznych i nowych mediów:

Malarstwo, żywe obrazy , rzeźba kinetyczna, happening , fotografia, instalacja, animacja , komiks.

 

Tworzenie inscenizowanych scenek przedstawiających poznane dzieła sztuki – zadanie projektowe

 

Wyjazd na lekcje muzealną połączony z realizacją fotoreportażu z wydarzenia. 

 

Warsztaty z animacji poklatkowej.

 

Luty-maj

5.

Zadanie projektowe:

Filmoteka szkolna. Akcja!

 

 

 

 

Zadanie projektowe:

Realizacja komiksu lub filmu animowanego inspirowanego filmami z Filmoteki: uczniowie biorą udział w warsztatach, przygotowują własne animacje.

Maj-czerwiec

 

 

 1. Przewidywane osiągnięcia uczniów

Uczeń:

 • Rozwija swoje zainteresowania odnośnie twórczości własnej oraz innych artystów
 • Doskonali kluczowe sprawności językowe umożliwiające swobodną komunikację
 • Wyraża swoje upodobania i opinie w języku angielskim
 • Zwiększa zasób słownictwa o zagadnienia ze świata sztuki i kultury
 • Zaspokaja potrzebę uznania i poczucia własnej wartości
 • Nabywa umiejętności posługiwania się różnymi mediami , programami komputerowymi i aplikacjami
 • Rozwija poczucie estetyki
 • Kształtuje postawy społeczne i współdziałanie w grupie
 • Rozwija zainteresowanie językiem angielskim
 • Potrafi planować i być odpowiedzialnym za przydzielone funkcje w grupie

 

 1. Ocena przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów

Kontrola i ocena przyrostu wiedzy stanowi istotny element procesu dydaktycznego. Informuje nauczyciela o jakości i efektywności jego działań, zdobytych osiągnięciach i umiejętnościach uczniów oraz o ewentualnych problemach. Dla ucznia jest czynnikiem motywacyjnym do lepszej pracy, zachęca do większej aktywności, a także utrzymuje niezbędny poziom zainteresowania ucznia w pracę twórczą oraz jej rezultaty. Wiedzę i informację z zakresu sztuki i kultury będą weryfikowane poprzez zrealizowane prace projektowe, quizy i zabawy konkursowe pomiędzy grupami. Ponadto uczniowie będą dokonywali samooceny własnej aktywności i zaangażowania podczas prac zespołowych.

 

 1. Ewaluacja innowacji

Ewaluacji programu nauczyciel dokona na podstawie :

 • oceny umiejętności uczniów
 • obserwacji procesu twórczego i jego efektów
 • zaangażowania i gotowości do podejmowania działań
 • indywidualnej oceny zajęć przez dziecko i stopnia jego zadowolenia ze swojej pracy
 • ankiet skierowanych do rodziców
 • rozmów z dyrektorem szkoły

 

Wyniki tak przeprowadzonej ewaluacji będą opracowane w formie sprawozdania i udostępnione dyrektorowi oraz zainteresowanym nauczycielom w szkole i w razie potrzeby poza nią.

Opierając się na wyżej wymienionych założeniach niniejszej innowacji jestem przekonana, że udział w tak skonstruowanych lekcjach plastyki stanowi znakomite medium przekazu treści również w języku obcym, gdyż działania artystyczne budują intuicyjny pomost pomiędzy myślami, a wypowiedziami ustnymi i pisemnymi. Dzieci to  urodzeni  artyści  i w dużej mierze od nas zależy czy ta cząstka , tak zresztą ceniona w dzisiejszym świecie, nieskrępowanej , naturalnej kreacji dojrzeje i przetrwa w  ich dorosłym życiu.

Autorka innowacji : mgr Magdalena Trzcionka

Wdrażająca innowację: mgr Magdalena Trzcionka